Tеренни обходи в община Червен бряг

В периода 15 – 28 август, специалисти от РИМ – Плевен осъществиха експедиция на територията на Община Червен бряг. Целта на теренните обходи бе проверка състоянието и актуализация на информацията на регистрирани в АИС АКБ археологически обекти, както и издирване/регистрация на нови. Проучванията са начален етап от работата на РИМ – Плевен и Община Червен бряг по подписан Договор между двете институции за сътрудничество и съвместна дейност в сферата на културата. Приоритет бяха обекти и селища, разположени от двете страни по течението на р. Искър, както и нейни притоци. Акцентът бе насочен към вече регистрирани обекти – 20 броя, за които има сведение, че на тях се наблюдават по повърхността следи от трайни структури, а също така се издириха нови (нерегистрирани) по сведение на информатори и теренни дневници от археологически експедиции в района, проведени през 70-те – 80-те години на ХХ век. Новорегистрираните обекти са 9 броя – 2 от праисторията и 7 антични.

Обходени бяха землищата на седем населени места в Общината – селата Лепица, Сухаче, Горник, Реселец, Бресте, Чомаковци и град Червен бряг. Събраният подемен материал и добитата информация ще спомогнат за планирането на бъдещи археологически проучвания в района.