Спасително археологическо проучване на обект в м. Парчелъка, землището на гр. Левски, обл. Плевен

Обектът е разположен е на 2,5 км югоизточно от гр. Левски, в близост до старото корито на р. Осъм при надморска височина от 65 м. Теренът е с лек наклон на юг. От това място – по сведение на информатори, са намирани бази от колони и керемиди с големи размери. Най-вероятно обекта се развива на север.

На площ от ок. 100 дка на терена се наблюдава средна (на места – висока) концентрация на фрагменти строителна и битова керамика от античния и късноантичния период. Предвид многогодишната интензивна земеделска обработка и множество иманярски изкопи, по терена са разнесени фрагменти строителна  и битова керамика.

Проучването беше проведено през месеците септември и октомври, в рамките на 15 работни дни от екип: Владимир Найденов (РИМ-Плевен) – ръководител; зам. научен ръководител – Мартин Дяков (РИМ-Плевен) – рег. координатор АИС АКБ, Тинка Кръстева (РИМ-Плевен). Геофизика – инж. д-р Християн Цанков (МГУ „Св. Иван Рилски“ – София) и арх. Елия Стефанова – графична документация. Научен консултант – проф. д-р Сергей Торбатов (НАИМ – БАН).

Финансиране – Община Левски и РИМ – Плевен.

При проучването не бяха регистрирани трайни археологически структури. На терена се наблюдават следи от засилена иманярска дейност и земеделска обработка, които нарушават пластовете в дълбочина.

В резултат на проучването се получи информация за стратиграфията на обекта в неговия югоизточен и източен участък, проследени бяха напластяванията в дълбочина. Беше събран подемен материал – предмети от бита и основно фрагменти битова керамика, който да даде възможност за прецизиране на хронологията.

Като вероятна хронологична рамка на обекта, може да посочим периода  II – III век и Късната Античност.