Румянка Балева

Длъжност: Ръководител отдел
Телефон: 0879 822 161
Направление: Отдел „ПРИРОДА“

Публикации:

  1. New floristic records in the Balkans: 32 Reports 75–77 Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva &

Ivan Purvanov PHYTOLOGIA BALCANICA 23(1): 119–146, Sofia – 2017г.

  1. Видове растения с консервационна значимост в хербариума на Направление „Природа“ към РИМ Плевен; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том I – 2018г.
  2. Flora, vegetation and habitats of Kayluka Protected Area; Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov; Годишник на Софийския университет – Том 103, книга 2 БОТАНИКА – 2019 г.
  3. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на р. Чернелка; Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том II – 2020г.
  4. ЗМ „Кайлъка“ като местообитание на редки и застрашени растения; Румянка Балева, Иван Първанов за Мизия от древността до днес том III

 

Изложби:

В мрака на далечните епохи 2013г.

Колекцията „Беломорска фауна” 2014г.

„Децата и природата” 2016г.

Селскостопански култури в стария свят и античността 2016г.

От фонда на отдел „Природа“ 2017г.

Хербарии на над 100г. 2018г.

Дарени препарирани екземпляри от РИОСВ 2020г.

Теренна работа 2020г.

 

Изложби за всички природозащитни дати:

Ден на влажните зони 2-ри февруари

20 март – Световен ден на врабчето

Световен ден на водата 22 март

1 април Международен ден на птиците

22 април –  Ден на Земята

22 май- Международен ден на биологичното разнообразие

Еньовден 24 юни

5 декември Световният Ден на почвата

 

  1. Организатор на научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г. и участие с тема:Учени и природолюбители от гр. Плевен с принос за развитието на естествените науки в страната и ролята на отдел „Природа“ при РИМ – Плевен за проучване и популяризиране на природното богатство на Централна Северна България
  2. Участие в регионално събитие на тема: „Подкрепа за по- добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ 19.10.2022г. гр. Плевен
  3. Участие в работна среща на тема: „Къдроглавият пеликан в България- гнездова популация, застрашаващи фактори, природозащитни и информационни дейности“ 29.11.2022г. гр. Белене