Владимир Найденов

Длъжност: Ръководител отдел
Телефон: 0879 822 153
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Владимир Найденов

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Магистър, история; специализация: Археология – късна Античност

На работа в РИМ – Плевен от 2003 г.

Участие в научното ръководство на археологически разкопки и теренни обхождания:

 1. Проучвания на праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, общ. Червен бряг, обл. Плевен – 2003 г. (член на екипа);
 2. Проучвания в м. „Селището” – с. Сухаче, общ. Червен бряг, обл. Плевен – 2004 – 2005 г. (зам. научен ръководител);
 3. Спасителни археологически разкопки на могила в м. „Бануня”, с. Бежаново, обл. Ловеч – 2005 г. (член на екипа);
 4. Проучвания на антична и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен – 2007 – 2012 г. (зам. научен ръководител);
 5. Сондажни археологически разкопки при южната кула на Западната порта на античната и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен – 2009 г. (научен ръководител);
 6. Теренни обхождания по трасето на газопровод „Набуко” – 2011 г. (член на екипа);
 7. Теренни обхождания по трасето на газопровод „Южен поток” – 2012 г. (член на екипа);
 8. Спасителни археологически разкопки „Антична крайпътна станция и кастел „Ад Путеа” – с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2013 г. (зам. научен ръководител);
 9. Редовни археологически разкопки „Антична крайпътна станция и кастел „Ад Путеа” – с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2014 и 2015 г. (член на екипа);
 10. Археологическо наблюдение на обект ЛП „Калето“, гр. Монтана – 2017 г. (научен ръководител);
 11. Редовно археологическо проучване на обект АР „Улпия Ескус“, с. Гиген – 2006, 2017 и 2018 г. (член на екипа);
 12. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Крушовица, общ. Д. Дъбник, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 13. Спасителни археологически разкопки в землището на гр. Искър, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 14. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 15. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Белоградец, обл. Варна – 2020 г. (зам. научен ръководител);
 16. Сондажни археологически разкопки на античен обект в м. „Парчелъка“ в землището на гр. Левски, общ. Левски – 2020 г. (научен ръководител);
 17. Научен ръководител на обходи в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен – 2020 г.;
 18. Спасителни археологическите проучвания на инфраструктурен обект при гара Макреш, обл. Видин – 2021 г. (член на екипа);
 19. Научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Червен бряг, област Плевен – 2021 г.;
 20. Спасителни археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол – 2021 г. (зам.-научен ръководител);
 21. Сондажни археологически проучвания в м. „Парчелъка“, гр. Левски – 2021 г. (научен ръководител).

 

Основни  научни публикации  в областта на археологията:

 1. „За надписите върху един средновековен меч от фонда на РИМ – Плевен” – ИМСЗБ, т. 30, Вр., 2004;
 2. „Антично и късноантично въоръжение от колекцията на РИМ – Плевен” – ИМСЗБ, т. 31 (под печат);
 3. „Ранносредновековно нападателно въоръжение (върхове за стрели и копия) от музея в Плевен”– ИМСЗБ, т. 31(под печат);
 4. „Апликации „двуглаво конче” от музея в Плевен” – Сборник от научната конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 2010;
 5. „Римски и късноантични лампи от колекцията на Регионален Исторически музей – Плевен” (съвместно с доц. д-р Н. Торбов, РИМ – Враца) – В: „HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN” (Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Иля Прокопов), С., 2012;
 6. “Late Medieval Coat of Plates from the Lower Danube Fortress of Nikopol” (with Dr. D. Rabovyanov – NAIM-branch V. Tarnovo) – In: Archaeologia Bulgarica, XVII, 2, 2013;
 7. Каталог „Римска бронзова пластика от музея в Плевен” (в съавторство с П. Бънов), 2013 г.;
 8. „За две интересни находки “militaria” от района на античния Димум” – В: Международна научна конференция „Димум – античната митница на Мизия”, 2013 г.
 9. „Въоръжението от желязната епоха до Късното Средновековие на територията между реките Искър и Осъм“(в съавторство с В. Иванов и М. Дяков) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 1;
 10. „The Roman Colonia Oescus and opportunities for developing cultural tourism“ (в съавторство с доц. д-р Пл. Лаков) – IV IBANESS – Russe/Bulgaria;
 11. „Analysis of the cultural and historical tourist resource of the Roman legionary fortress and Early Byzantine town of Novae“ (в съавторство с доц. д-р Пл. Лаков) – V IBANESS – Kirklareli/Turkey;
 12. „Теренни обхождания при проверка състоянието на археологически обекти на територията на общините Пордим и Левски“ (в съавторство с В. Иванов и М. Дяков) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 2.
 13. „Издирване и регистрация на археологически обекти в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен“ (съвместно с М. Дяков, П. Ангелова и Т. Кръстева) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 3 (под печат).
 14. „Development the case of roman militum castra “DIMUM” (съвместно с проф. д-р Пл. Лаков).
 15. Участие с 2 презентации в заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания през 2021 г. в НАИМ – БАН – секции „Античност“ („Обект в м. „Парчелъка“/Сектор II,землищенагр. Левски, обл. Плевен“) и „Интердисциплинарни проучвания“ („Теренни обходи за издирване на археологически обекти на територията на общ. Червен бряг, обл. Плевен“). Докладите са публикувани в поредицата на НАИМ – БАН „Археологически открития и разкопки“;
 16. Участие с презентация „Монетно съкровище от Затвора – Плевен“на Научна конференция „Революции и еволюции“, организирана от РИМ – Плевен-2022г.