120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край

В I- во и II-ро изложбено фоайе на втория етаж в РИМ-Плевен е представена изложба – 120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край .
Тя проследява последователно етапите на развитие на музейното дело от началото-1903 г., когато се създава Археологическото дружество-клон Плевен, до днес.
Представена е и историята на създаването на Плевенският музеен комплекс, изграден в чест на 1300 годишнината от създаването на Българската държава.
Сградата строена за казарма в края на XIX в., използвана от НШЗО „Христо Ботев” и реализирана в последствие в модерна музейна експозиция, разказваща за историята на Плевенския регион, неговата флора и фауна и геоложко минало.
Музейният парк представя и експозиция на открито – Лапидариум.
Чрез тази изложба е отразена значимата роля на всички поколения музейни дейци и специалисти участвали в издирване, проучване и опазване на историческото миналo на Плевенския край.
Изказва се почит и благодарност за тяхната отдадена и целенасочена работа през годините – участия в редица Археологически разкопки, теренни проучвания, експедиции, различни форми на събирателска и реставраторска дейност . В резултат на това са събрани богати музейни колекции.
Музейните специалисти с професионализъм и родолюбие организират редица тематични времеви изложби през годините, извършват научно-изследователска дейност, пишат публикации в списания, различни издания, годишници, сборници. Участват в съставянето, оформянето и издаването на специализирани албуми, каталози, брошури и книги. Организират научни конференции, симпозиуми, кръгли маси и семинари.
Чрез тази изложба се извършва ретроспекция към миналото ни, към корените ни и запознаване на настоящите и бъдещите поколения с тази богата музейна история, за да може те да продължат това дело.