Световен ден на влажните зони

2  февруари 2022 г.

Първият глобален международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси  Рамсарска конвенция за влажните зони е приет на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар Иран. България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода”.

Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята с важна роля за кръговрата на водата. Предлагат добри условия за отдих и туризъм и предпазват от наводнения.

В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони. Единствената влажна зона, която влиза в списъка от Плевенска област е комплекс „Беленски острови“.

Призивът за предприемане на действия за влажните зони е фокусът на тазгодишната кампания. Това е призив да инвестираме финансов, човешки и политически капитал, за да спасим световните влажни зони от изчезване и да възстановим тези, които сме деградирали.