„Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния – България“

На 12.09.2017 г. в град Белене, Мартин Дяков – ръководител направление „Фондове, научен архив и специализирана библиотека“ и Анелия Първанова – ръководител направление „Връзки с медиите и музейни образователни програми“ в РИМ – Плевен взеха участие в Кръгла маса. Дневният ред включваше обсъждане на стратегия и стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния – България“, финансиран чрез Програмата Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.