Новопостъпили препарирани екземпляри в отдел Природа

Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – Плевен получи от РИОСВ-Плевен общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие за обогатяване на музейния фонд.

Дарението включва:

  1. Дива котка (Felis silvestris)
  2. Скален орел (Aquila chrysaetos)
  3. Домашна кукумявка (Athene noctua)
  4. Бял ангъч (Tadorna tadorna)
  5. Обикновенна калугерица (Vanellus vanellus)
  6. Зелен кълвач (Picus viridis)
  7. Червеноклюна потапница (Netta rufina)
  8. Обикновен мишелов (Buteo buteo)
  9. Малък ястреб (Accipiter nisus)

Препарираните екземпляри са отнети в полза на държавата с наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Плевен.

След дезинсекция и обработка дарените животни ще бъдат експонирани в залите на  отдел „Природа“ .

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри; преследване и обезпокояване; унищожаване или вземане на яйца и гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, изнасяне зад граница, търговия или размяна на препарирани екземпляри.