АДМИНИСТРАЦИЯ

д-р Володя Попов

Длъжност:Директор
Телефон:064/822 623; 0879 822 158
Email: museum@rim-pleven.com
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

Административна длъжност: Директор на Регионален исторически музей – Плевен

 

Археологически проучвания:

 

1986-1990г. – Ръководител на археологически екип, проучващ Русенска селищна могила

1990-1995г. – Ръководител на археологически екип, проучващ неолитен обект Копривец

2013г. – Съръководител на проучване на праисторически археологически обект Мурсалево

2015г. – Съръководител на проучване на праисторически археологически обект Извор

2019-2020г. – Ръководител на археологически екип, проучващ неолитен археологически обект Градище

2021г. – Ръководител на археологически екип, проучващ праисторически археологически обект Телиш.

2022г.- Ръководител на археологически екип, проучващ античен и праисторически археологически обект Стражица

 

 

Монография:

 

 1. Попов В., Периодизация и хронология на неолитната и халколитната култура по поречието на р. Русенски Лом 1996, ISBN 594-1839-03-X
 2. 1990. Попов В., Спасителни археологически разкопки на Русенската селищна могила през 1989 г., АОР за 1990, с. 22-23
 3. 1991. Попов В., Спасителни археологически разкопки на неолитно селище Копривец през 1990 г., АОР 1991, Ловеч 5-16
 4. 1992. Попов В., Култура Боян на юг от Дунав. Археология. IV 20-28
 5. 1992. Попов В., Спасителни археологически разкопки на неолитно селище Копривец, АОР за 1992, с. 7-11
 6. 1992. Попов В., Вайсов И., Спасителни археологически разкопки на неолитно селище Копривец, АОР за 1991, с. 22-23
 7. 1993. Попов В., Неолитно селище Копривец, ГМСБ XIX, с. 21-30
 8. 1993. Попов В., Светилище от енеолитната епоха, Археология Том I, 1993, с. 20-24
 9. 1994. Годишник на Департамент Археология, Том I
 10. Нов Български Университет София, 1994
 11. Popov V., Periodization and chronologi of the neolithic cultures along the Russenski Lom river, 294-303 10.1998. James Hapveu. Caul in memoriam Sofia 1998
 12. The Rousse tell site fiftuy years after James Gaul: Stratigraphy and Chronology. Popov V. 813-197
 13. 2002. Band-74 Beitrage zi Jungsteinzetlichen forschungen in Bulgarien herausgegeden von Marion Lichardus – ITTEN, Jan Lichardus und V. Nikolov Dr. Rudolf Habelt. GMBH. BONN 2002
 14. Die Plastischen Darstellungen aus dem Siedlungshugedl bei Ruse, Popov V. /Russe/ 529-554
 15. /Учебник/ Володя Попов, Курс лекции по „История на Византия” 2013г., РУ „Ангел Кънчев”
 16. Володя Попов, Кръстю Чукалев №14. Неолитно селище „Извор”, Археологически открития и разкопки през 2015 г. БАН, НАИМ 2016г.
 17. Володя Попов и колектив (Т. Кръстева, Кл. Христова, П. Ангелова, фотограф М. Милев). Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище. Сборник „Мизия от древността до днес”, II Том, 2020, с. 9-23
 18. Йордан Евлогиев, Иван Вайсов, Володя Попов Неоенеолитно селище „Голо бърдо“/Геология, геоморфология и 14С датиране/. Сборник „Мизия от древността до днес”, III Том, 2022г., с.9-57
 19.  д-р Володя Попов, Петя Ангелова, Павел Попов Към периодизацията на халколита в Централна Северна България- Телиш – Гръстелниците, Сборник „Мизия от древността до днес”, III Том, 2022г., с. 58-92
 20. Володя Попов и Иван Вайсов, научни редактори на „Преходния период между енеолита и бронзовата епоха в България“- Иван Суванджиев, Мизия – SUPPLEMENTUM, том I, 2022г.
 21. Geological and geomorphological conditions of a Late Neolithic site, found west of the Aldomirovtsi village, Sofia district
  Геолого-геоморфоложки условия на къснонеолитен обект,установен западно от с. Алдомировци, област София
  Yordan Evlogiev, Christian Tzankov, Evlogi Evlogiev, Volodya Popov , Ivan Vaisov
 22. Geological and geomorphological conditions of the archaeological site of the Еarly Bronze established north of Mursalevo village, Blagoevgrad district-March 2014
  Authors: Yordan Evlogiev(Bulgarian Academy of Sciences), Ivan Vajsov(Bulgarian Academy of Sciences), Volodia Popov

Административна длъжност: Директор на Регионален исторически музей – Плевен  ...

д-р Володя Попов

Директор

д-р Димитър Петров

Длъжност:Зам-директор
Телефон:0879 822 162
Email: d.petrov@rim-pleven.com
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

Биографични данни:

1997 г. – СОУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен

2003 г. – бакалавър по етнология в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2007 г. – магистър по история в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „История на Византия и балканските народи“, направление „История на Европейски югоизток“

2010 – 2013 г. – редовен докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на Византия и балканските народи“

2012 – 2016 г. – учител по история и цивилизация в ОУ „Кирил и Методий“, с. Челопеч

2017 г. – доктор по история

Административна длъжност:

Заместник – директор на Регионален исторически музей – Плевен

Професионални интереси: Социални и обществени отношения в България (1878 – 1944), организирано туристическо движение. Политическа история на България, роля и действия на Българската армия, държавни институции и местно самоуправление.

Избрани публикации:

 1. „Рак с галопиращи метастази“. Етнополитическата ситуация в Република Македония (2001 – 2007) – В: XVII Кюстендилски четения. Провалите в историята, София, СУ „Св. Климент Охридски“, РИМ – Кюстендил, 2012, с. 337 -347.
 2. „Македоно – албанският конфликт и неговото място във вестник „Нова Македония“ през 2001 г.“ – В: Collegium historicum. Том 2, София, 2012
 3. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: сп. История, год. XXI, кн. 1, София, 2012, с. 76 – 87
 4. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: „Азбуки“, бр. 10, София, 8-14 март, 2012 г.
 5. „Зараждане и развитие на туристическото движение в Плевен (1901-1944)“ – В: Мизия от древността до днес. Том 1, Плевен, 2018, с. 88-115
 6. Спомени на войника. Позиционната война на Червената стена през погледа на полковник Васил Шишков, командир на 15-и пехотен Ломски полк (1917 – 1919) – В: 100 години Дойранска епопея. Сборник с доклади от национална научна конференция „България в голямата война (1918), Плевен, 2019, с. 106-119
 7. „Чрез туризъм и труд – готови за труд и отбрана!“ Развитие на организираното туристическо движение в България (1944 – 1957). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 2, Плевен, 2020, с. 160-192
 8. „Никополска епархия – историческо развитие от францисканци до пасионисти“ – В: Историческият път на българските католици, част от Никополска епархия (каталог към изложба), Плевен, 2021, с. 7-10
 9. „Зараждане и развитие на Юношески туристически съюз в България (1911 – 1921) – В: III научна конференция „Светът на българина през 20 век“ (17 – 18 юни 2021 г.), Димитровград, 2022, с. 71 – 80.
 10. „Опознай родината“. История на организираното туристическо движение в България (1957 – 1989). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 3, Плевен, 2022, с. 277 – 323.
 11. „Албанците в Република Северна Македония – икономическа и социална трансформация на общността (1990 – 2012) – В: Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“, Плевен, 2022, с. 373 – 387.
 12. Полковник Георги Панев и неговата книга „4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.) – В: 4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.), Плевен, 2022, с. 9 – 13.
 13. „Опознай родината!” История на организираното туристическо движение в България (1895 – 1918). В: – Известия на Исторически музей – Дряново, т. 2. Сборник от национална научна конференция „Епохи, личности, памет”, 29 – 30септември 2022 г., Дряново, 2023, с. 217 – 226.
 14. „Сенки от стария Плевен”. Плевен и Плевенско – еволюция на границата между две столетия (1890 – 1900). В: – Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса”. Сборник от конференция „Плевенски исторически четения”, 11 – 12 ноември 2022 г., Плевен, 2023, с. 212 – 228.
 15. „Генерал Владимир Вазов и неговото време”. В: – Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението. (албум – каталог), Плевен, 2023, с. 5 – 11.
 16.  „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението”. В: – Албум – каталог Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението, Плевен, 2023,  с 13 – 14.

Отговорен редактор и съставител:

 1. „Мизия от древността до днес“. Том 1, Плевен, 2018
 2. „100 години Дойранска епопея“. Сборник с доклади от научна конференция „България в Голямата война (1918), Плевен, 2019
 3. „150 години Вътрешна революционна организация“. Сборник с доклади от научна конференция „Изграждане и дейност на вътрешната революционна организация (1869 – 1876), Плевен, 2020
 4. „Мизия от древността до днес“. Том 2, Плевен, 2020
 5. „С духа на ботевци“ (каталог към изложба), Плевен, 2021
 6. „Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“. Сборник с доклади от научна конференция, „Плевенски исторически четения”, 15 – 16 омтмври 2021 г., Плевен, 2022
 7. Георги Панев – 4-и пехотен Плевенски на Н. В. полк в Европейската война (1915 – 1918), Плевен, 2022 (съставител)
 8. „Мизия от древността до днес“. Том 3, Плевен, 2022
 9. „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса”. Сборник с доклади от научна конференция „Плевенски исторически четения”, 11 – 12 ноември 2022 г, Плевен, 2023.
 10. „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът – 155 години от рождението”, Плевен, 2023. (автор и съставител)
 11. „Съхранено минало – музей, история, памет”. Каталог към изложба по случай 120 години музейно дело в Плевен, Плевен, 2023.

 

Експозиционна дейност:

 1. „45 години – Народен спорт“, 2020 г.
 2. „България в Първата Балканска война (1912 – 1913)” Изложба по случай навършване на 110 години от началото на войната.
 3. „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението”

Биографични данни: 1997 г. – СОУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен...

д-р Димитър Петров

Зам-директор

Маргарита Иванова

Длъжност:Служител човешки ресурси
Телефон:0879 822169
Email: museum@rim-pleven.com
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

Маргарита Иванова

Служител човешки ресурси

Десислава Тодорова

Длъжност:Счетоводител
Телефон:0879 822 179
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

Десислава Тодорова

Счетоводител

Отдел АРХЕОЛОГИЯ

Владимир Найденов

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879 822 153
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Владимир Найденов

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново

Магистър, история; специализация: Археология – късна Античност

На работа в РИМ – Плевен от 2003 г.

Участие в научното ръководство на археологически разкопки и теренни обхождания:

 1. Проучвания на праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, общ. Червен бряг, обл. Плевен – 2003 г. (член на екипа);
 2. Проучвания в м. „Селището” – с. Сухаче, общ. Червен бряг, обл. Плевен – 2004 – 2005 г. (зам. научен ръководител);
 3. Спасителни археологически разкопки на могила в м. „Бануня”, с. Бежаново, обл. Ловеч – 2005 г. (член на екипа);
 4. Проучвания на антична и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен – 2007 – 2012 г. (зам. научен ръководител);
 5. Сондажни археологически разкопки при южната кула на Западната порта на античната и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен – 2009 г. (научен ръководител);
 6. Теренни обхождания по трасето на газопровод „Набуко” – 2011 г. (член на екипа);
 7. Теренни обхождания по трасето на газопровод „Южен поток” – 2012 г. (член на екипа);
 8. Спасителни археологически разкопки „Антична крайпътна станция и кастел „Ад Путеа” – с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2013 г. (зам. научен ръководител);
 9. Редовни археологически разкопки „Антична крайпътна станция и кастел „Ад Путеа” – с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен – 2014 и 2015 г. (член на екипа);
 10. Археологическо наблюдение на обект ЛП „Калето“, гр. Монтана – 2017 г. (научен ръководител);
 11. Редовно археологическо проучване на обект АР „Улпия Ескус“, с. Гиген – 2006, 2017 и 2018 г. (член на екипа);
 12. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Крушовица, общ. Д. Дъбник, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 13. Спасителни археологически разкопки в землището на гр. Искър, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 14. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен – 2019 г. (член на екипа);
 15. Спасителни археологически разкопки в землището на с. Белоградец, обл. Варна – 2020 г. (зам. научен ръководител);
 16. Сондажни археологически разкопки на античен обект в м. „Парчелъка“ в землището на гр. Левски, общ. Левски – 2020 г. (научен ръководител);
 17. Научен ръководител на обходи в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен – 2020 г.;
 18. Спасителни археологическите проучвания на инфраструктурен обект при гара Макреш, обл. Видин – 2021 г. (член на екипа);
 19. Научен ръководител на теренни обхождания на територията на Община Червен бряг, област Плевен – 2021 г.;
 20. Спасителни археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол – 2021 г. (зам.-научен ръководител);
 21. Сондажни археологически проучвания в м. „Парчелъка“, гр. Левски – 2021 г. (научен ръководител).
 22. Спасителни археологически проучвания при гр. Сливница, обл. София – член на екипа /съвместно със специалисти от НАИМ – БАН/ – 2022 г.
 23. Сондажни археологически проучвания в гр. Левски, обл. Плевен (Сектор II) – научен ръководител – 2022 г.
 24. Редовни археологически проучвания в гр. Никопол, обл. Плевен – зам.-научен ръководител – 2022 г.
 25. Археологическо наблюдение при КРР на обект „Ад Путеа“, с. Рибен, общ. Д. Митрополия – научен ръководител – 2023 г.
 26. Редовни археологически проучвания в м. „Парчелъка“ , гр. Левски (Сектор III)  – научен ръководител – 2023 г.
 27. Археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол –  зам.-научен ръководител – 2023 г.

 

Основни  научни публикации  в областта на археологията:

 1. „За надписите върху един средновековен меч от фонда на РИМ – Плевен” – ИМСЗБ, т. 30, Вр., 2004;
 2. „Антично и късноантично въоръжение от колекцията на РИМ – Плевен” – ИМСЗБ, т. 31 (под печат);
 3. „Ранносредновековно нападателно въоръжение (върхове за стрели и копия) от музея в Плевен”– ИМСЗБ, т. 31(под печат);
 4. „Апликации „двуглаво конче” от музея в Плевен” – Сборник от научната конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 2010;
 5. „Римски и късноантични лампи от колекцията на Регионален Исторически музей – Плевен” (съвместно с доц. д-р Н. Торбов, РИМ – Враца) – В: „HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN” (Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Иля Прокопов), С., 2012;
 6. “Late Medieval Coat of Plates from the Lower Danube Fortress of Nikopol” (with Dr. D. Rabovyanov – NAIM-branch V. Tarnovo) – In: Archaeologia Bulgarica, XVII, 2, 2013;
 7. Каталог „Римска бронзова пластика от музея в Плевен” (в съавторство с П. Бънов), 2013 г.;
 8. „За две интересни находки “militaria” от района на античния Димум” – В: Международна научна конференция „Димум – античната митница на Мизия”, 2013 г.
 9. „Въоръжението от желязната епоха до Късното Средновековие на територията между реките Искър и Осъм“(в съавторство с В. Иванов и М. Дяков) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 1;
 10. „The Roman Colonia Oescus and opportunities for developing cultural tourism“ (в съавторство с доц. д-р Пл. Лаков) – IV IBANESS – Russe/Bulgaria;
 11. „Analysis of the cultural and historical tourist resource of the Roman legionary fortress and Early Byzantine town of Novae“ (в съавторство с доц. д-р Пл. Лаков) – V IBANESS – Kirklareli/Turkey;
 12. „Теренни обхождания при проверка състоянието на археологически обекти на територията на общините Пордим и Левски“ (в съавторство с В. Иванов и М. Дяков) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 2.
 13. „Издирване и регистрация на археологически обекти в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен“ (съвместно с М. Дяков, П. Ангелова и Т. Кръстева) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 3 (под печат).
 14. „Development the case of roman militum castra “DIMUM” (съвместно с проф. д-р Пл. Лаков).
 15. Участие с 2 презентации в заседанията за отчитане на теренните археологически проучвания през 2021 г. в НАИМ – БАН – секции „Античност“ („Обект в м. „Парчелъка“/Сектор II,землищенагр. Левски, обл. Плевен“) и „Интердисциплинарни проучвания“ („Теренни обходи за издирване на археологически обекти на територията на общ. Червен бряг, обл. Плевен“). Докладите са публикувани в поредицата на НАИМ – БАН „Археологически открития и разкопки“;
 16. Участие с презентация „Монетно съкровище от Затвора – Плевен“на Научна конференция „Революции и еволюции“, организирана от РИМ – Плевен-2022г.
 17. Вл. Найденов, М. Дяков „Сондажни археологически проучвания в м. „Парчелъка“, гр. Левски /сезон 2021 г.“ – Археологически открития и разкопки през 2021 г. София, 2022.
 18. Вл. Найденов, М. Дяков „Сондажни археологически проучвания в м. „Парчелъка“, гр. Левски /сезон 2022 г.“ – Археологически открития и разкопки през 2022 г. София, 2023.
 19. В. Иванов, Вл. Найденов. „Археологическо проучване на средновековен обект „Никополска крепост“, град Никопол, област Плевен“ – Археологически открития и разкопки през 2022 г. София, 2023.
 20. В. Иванов, Вл. Найденов, „Никополска крепост в светлината на новите проучвания“ – в Сб. „Революции и еволюции. Политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на “прогреса”, II, 2023, 32-38.
 21. К. Кръстев, В. Иванов, Вл. Найденов, Т. Кръстева. „Колективна монетна находка от XIV-XV в. от Плевен (Затвора). Предварително съобщение“ – в Сб. „Революции и еволюции. Политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на “прогреса”, II, 2023, 17-31
 22. „Съхранено минало – музей, история, памет. 120 години музейно дело в Плевен“. Каталог към изложба (колектив). Плевен, 2023.

Владимир Найденов ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново...

Владимир Найденов

Ръководител отдел

Венко Иванов

Длъжност:Археолог
Телефон:0879 822 163
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Теренна работа (като ръководител, заместник ръководител или член на научния екип):

 • Археологически проучвания на античен кастел и митница Димум, Белене.
 • обект от бронзовата епоха в м. Попска могила в с. Крушовица, Плевенско.
 • Археологически проучвания на археологически проучвания на обект „средновековен град Трапезица – сектор Южен“ в гр. Велико Търново.
 • спасителни археологически на обект 37/3011 по проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, намиращ се в м. „Голия връх“ при с. Петърница, обл. Плевен.
 • археологически наблюдения са по трасето на проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, участък А7.
 • археологически проучвания на обект 50/4007 по проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, при с. Градище, обл. Плевен.
 • спасителни археологически разкопки на Обект № 5021, по трасето на „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“ – Подетап А при с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш.
 • археологически разкопки на обект “Късноантична и средновековна крепост в м. Бузово кале” до с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.
 • археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол.

 

Участия в научни конференции:

 • Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2010 г.
 • Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2013 г.
 • „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България: културен и исторически кръстопът“ Шумен, 2020 г.
 • „Иваново – Червен – Търново“ – наследството на Средновековието“. Русе – Велико Търново, 2021 г.
 • „Плевенски исторически четения“ „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измеренеия на „прогреса“. Плевен, 2022 г.
 • LXI национална археологическа конференция в град Плевен.

 

Публикации:

Иванов 2010: В. Иванов. Улична мрежа на римските градове на територията на България през II–III в. – В: Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2010, 152-159.

Иванов 2013 а: Работилници за производство на римски мечове (по материали от съвременна България). – В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2013, 210-222.

Иванов 2013 б: В. Иванов. Римски меч с печат от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново. – Известия на исторически музей Велико Търново, 27, 2013, 129-137.

Чакъров, Иванов 2015: К. Чакъров, В. Иванов. Спасителни археологически разкопки на крепостна стена и прилежащи сгради по трасето на ул. „Републиканска”, гр. Поморие. Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 321-324.

Иванов, Джурковска, Иванов 2016: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. Археологически открития и разкопки през 2015 г. София 2016, 156-159.

Лазарова, Русев, Иванов 2016: С. Лазарова, Н. Русев, В. Иванов. Проучвания на античния кастел и митница Димум, гр. Белене през 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София 2016, 429-431.

Иванов 2016: В. Иванов. Накрайник от ножница на меч от римската епоха във фонда на РИМ – Плевен. – В: ВТУ и Българската археология т. 2. Проф. д-р Борис Борисов ученици и приятели. Велико Търново, 2016, 275-281.

Иванов, Джурковска, Иванов 2017: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила. Археологически открития и разкопки през 2016 г. София 2017, 123-126.

Кръстев, Иванов 2017: К. Кръстев, В. Иванов. Част от колективна монетна находка от XVI в. от село Горни Дъбник, Плевенско. – Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика. 13, 2017, 233-246.

Върбанов, Иванов 2018: В. Върбанов, В. Иванов. Находка от централни бронзови монети от с. Гиген, Плевенско“. – Журнал за исторически и археологически изследвания. 2018, 1, 114-126.

Лазарова, Бънов, Иванов 2018: С. Лазарова, П. Бънов, В. Иванов. Археологическо проучване на укрепеното селище в м. Градището, край с. Рибен, община Долна Митрополия, област Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 321-324.

Лазарова, Иванов 2018: С. Лазарова, В. Иванов. Археологическо проучване на античния кастел и митница Димум при град Белене. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 190-192.

Найденов, Иванов, Дяков 2018: В. Найденов, В. Иванов, М. Дяков. Въоръжение от Желязната епоха до късното Средновековие между реките Искър и Осъм. – В: Мизия от древността до днес, 1. Плевен, 2018, 7-14.

Иванов, Джурковска, Иванов, Тонков 2019: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов, Н. Тонков. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 78-80.

Лазарова, Иванов 2019: С. Лазарова, В. Иванов. Археологическо проучване на античен кастел и митница Димум при гр. Белене. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 227-230.

Найденов, Иванов, Дяков 2020: В. Найденов, В. Иванов, М. Дяков. Теренни обхождания при проверка състоянието на археологически обекти на територията на общините Пордим и Левски. – В: Мизия от древността до днес, 2. Плевен, 2020, 56-67.

Иванов, Вълчев 2020: В. Иванов, Т. Вълчев. Спасително археологическо проучване на обект от желязната епоха при с. Петърница, община Долни Дъбник, обл. Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 526-528.

Рабовянов, Иванов 2020: Д. Рабовянов, В. Иванов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен“ във Велико Търново. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 1129-1134.

Рабовянов, Желязков, Иванов 2020: Д. Рабовянов, К. Желязков, В. Иванов. Късноантична и средновековна крепост Бузово кале до с. Бузовград, общ. Казанлък. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 872-876.

Върбанов, Иванов 2020: В. Върбанов, В. Иванов. Находка от сребърни монети от проучванията в Ескус. – В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65 годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново, 2020, 465-471.

Иванов, Дяков 2021: В. Иванов, М. Дяков. Археологически наблюдения на участък А7 от трасето на северния магистрален газопровод, области Враца и Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2020 г., София 2021, 126-127.

Рабовянов, Иванов 2021: Д. Рабовянов, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект „средновековен град Трапезица сектор – Южен“ във Велико Търново. – Археологически открития и разкопки през 2020 г., София 2021, 1011-1016.

Иванов 2022: В. Иванов. Проблеми при интерпретацията на средновековния манастир св. Георги при Плевен. – В: Мизия от древността до днес, 3, Фабер, 2022, 158-167.

Иванов 2022: В. Иванов. Вкопаните жилища в столичния Търновград (XII–XIV в.) – разпространение, планировка, конструктивни особености. – В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът, Епископ Константин Преславски, 2022, 82-95.

Колектив. Съхранено минало. Музей, история, памет. 120 години музейно дело в Плевен. Каталог към изложба. Плевен, 2023.

Теренна работа (като ръководител, заместник ръководител или член на научния...

Венко Иванов

Археолог

Петя Ангелова

Длъжност:Археолог
Телефон:0879 822 170
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър Археология
Постъпила на работа в РИМ – Плевен от 2004 г.

Участие в археологически проучвания и теренни издирвания:

 • селищна могила Хотница, обл. Велико Търново
 • н.с. Дамяница, „Хемус“, лот 3.3, об. 16, общ. Петрич
 • Късноантичен кастел в с. Рибен
 • археологическо наблюдение по трасето на АМ „Хемус“, участък №1 от км. 784884 до км. 877800 – Ябланица-Боаза.
 • неолитно селище в землището на с. Копривец, обл. Русе
 • селищна могила от халколита в м. „Адата“ в землището на с. Бъзовец, обл. Русе
 • римски викус в землището на с. Овча могила по трасето на преносен газопровод за гр. Свищов
 • обект 50/4007 по проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на Северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница в землището на с. Градище, обл. Плевен – заместник-ръководител
 • теренно издирване на археологически обекти в община Никопол
 • праисторическо селище в землището на с. Телиш, обл. Плевен, заместник-ръководител
 • теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Къртожабене, обл. Плевен
  проучване в землището на с. Макреш, община Белоградчик, обл. Видин.
 • теренно издирване на археологически обекти в община Червен бряг
 • проучване в землището на с. Муселиево, община Никопол, обл. Плевен.

  Изложби и културни проекти:

 • изготвяне на културен проект и изложба „Отвъд знаците – послание от древността“
 • изготвяне на културен проект „Михаил Грънчаров – Историческият музей и музейно дело в Плевен 1903-1978.”
 • изготвяне културен проект „Играй и опознай своя роден край“ съвместно с колегите към отдел „ Образователни инициативи и проекти“

  Публикации:

 • Иван Бурджев, индустриалецът – новатор. Плевен и Плевенски край. Минало, традиции, духовност. Том 2, Плевен, 2016, 293-308
 • Каталог към изложба „Отвъд знаците – послание от древността“. Плевен 2017
 • Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище. Мизия от древността до днес. Том II, Плевен 2020, 9 – 23 – съавтор
 • Нео-енеолитно селище Голо Бърдо. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2020 г. КНИГА I, София 2021, 290 – 294 – съавтор
 • Редовно археологическо проучване на праисторическо селище в м. „Гръстелниците” при с. Телиш. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2020 г. КНИГА I, София 2021, 212 – 216 – съавтор
 • Към периодизацията на халколита на Централна северна България – Телиш Гръстелниците. Мизия от древността до днес. Том III, Плевен 2022 – съавтор

 

 

 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър Археология Постъпила на...

Петя Ангелова

Археолог

Тинка Кръстева

Длъжност:Технически изпълнител
Телефон:0879 822 160
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

На работа в РИМ – Плевен от 2017 г.

Длъжност – технически изпълнител в отдел „Археология”

Отговорности – Изработване на техническа, статистическа и фото документация на археологически проучвания, експониране на временни изложби и исторически календари; следене на специализираната литература за новостите в музейното експониране, рекламата и IT технологиите

 

Образование – МГ „Никола Обрешков” – гр. Казанлък

 

Член на екипа в:

 

2021 г.- Спасителни археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол

2021 г. – теренни обхождания на територията  на Община Червен бряг, област Плевен

 1. 2021 г.- Спасителни археологически разкопки в землището на с. Дърманци, общ. Мездра във връзка с реконструкция на път Е-79, Лот 2
 2. 2020 – 2021 г.Сондажни археологически разкопки на античен обект в м. „Парчелъка“ в землището на гр. Левски, общ. Левски
 3. 2020 г.- обходи в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен
 4. 2020 г.- Сондажни археологически разкопки при южната кула на Източната порта на античната и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен
 5. 2019 – 2020 г. – Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно селище в землището на с. Градище,  общ. Левски, обл. Плевен
 6. 2018 г.. Археологически разкопки на см „Големия остров” – с. Дуранкулак, обл. Добрич
 7. 2017 – 2020 г.Редовно археологическо проучване на обект АР „Улпия Ескус“, с. Гиген, обл. Плевен
 8. 2006 г. – праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, общ. Червен бряг
 9. 2002 – 2010 год. – Спасителни археологически разкопки м. „Езерото” – с. Садовец, обл. Плевен
 10. 2002 – 2010 год. Спасителни археологически разкопки в м. „Лъга” при с. Телиш, обл. Плевен
 11. 2000 – 2001 год. – Международна Българо – датска археологическа експедиция „Лъга” при с. Телиш, обл. Плевен
 12. 1996 год. – археологическа експедиция „Деветашка пещера” при с. Деветаки, обл. Ловеч
 13. 1995 год. Българо – японска археологическа експедиция „Селищна могила Дядово” при с. Дядово, общ. Н. Загора
 14. 1993 – 1994 год.- археологическа експедиция „Селищна могила Саровка” при с. Дъбене, Карловско
 15. 1993 г.– теренни обхождания в землището на общ. Сладун, Свиленградско

 

 

Основни  научни публикации  в областта на археологията:

 

„Селище от Караново VI при с. Дъбене, Карловско” (Лолита Николова, Тинка Захариева) – Сборник „Марица – Изток. Археологически проучвания”, т.2, 1994 г.

„Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище” (Д-р Володя Попов и авторски колектив – Т. Кръстева, Кл. Христова, П. Ангелова) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни”, т. 2, 2020

„Издирване и регистрация на археологически обекти в  землището на с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен“ (съвместно с М. Дяков, П. Ангелова и Т. Кръстева) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 3 (под печат).

 

 

На работа в РИМ – Плевен от 2017 г. Длъжност...

Тинка Кръстева

Технически изпълнител

Павел Попов

Длъжност:Археолог
Телефон:0879 822 151
Email: pavelpopov@mail.bg
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Професионален опит в музея

2019-2020 – екскурзовод в отдел „Връзки с обществеността и медийте“

2021 – археолог в отдел „Археология“

 

Образование и квалификация

2013 Бакалавър – културна антропология, Нов Български Университет

2016 Магистър – археология, Нов Български Университет

 

Археологически разкопки

 1. Археологически проучвания на късноантично укрепено селище на хълма „Св. Спас”, с. Белчин, община Самоков – 2009. (член на екипа);
 2. Археологически проучвания на обект „Шишманово кале” при гр. Самоков– 2009. (член на екипа);
 3. Археологически проучвания на къснонеолитен обект №21, лот 3, ам „Тракия” (км 275+250-276+100) при с. Хаджидимитрово, община Ямбол – 2011. (член на екипа);
 4. Археологически проучвания на обект „късноантичен кастел и средновековна крепост“, с. Горно ново село, об-на Братя Даскалови, обл. Стара Загора – 2011-2013. (член на екипа);
 5. Проучвания на многослойната археологическа секвенция от плейстоцена в пещера Козарника: ранен, среден и късен палеолит – 2010 – 2018. (член на екипа);
 6. Археологически проучвания на халколитно селище „Върхари”, община Момчилград – 2010. (член на екипа);
 7. Теренни проучвания в пещера Самуилица II при с. Кунино, Врачанско – 2011. (член на екипа);
 8. Сондажни проучвания в пещера Топлица, при с. Кунино, Врачанско – 2011. (член на екипа);
 9. Теренни издирвания на археологически обекти в землищата на Тетевен и селата Гложене, Черни Вит, Глогово, Община Тетевен – 2012.  (член на екипа);
 10. Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – (член на екипа);
 11. Спасително археологическо проучване на обект № 1 по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, в землището на с. Мировяне, община София, км 6+105–6+225 –   (член на екипа);
 12. Спасително археологическо проучване на ОБЕКТ № 8 ПО ТРАСЕТО НА АМ „СТРУМА“ (КМ 333+110 – КМ 333+280), С. ДЖЕРМАН, ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ – 2013. (член на екипа);
 13. Теренни обхождания за издирването на археологически обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Бревене“, землища на гр. Златица и селата Челопеч, общ. Челопеч, Карлиево общ. Златица, Чавдар, общ. Чавдар и Мирково, общ. Мирково, Софийска област – 2013. (член на екипа);
 14. Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – (член на екипа);
 15. Теренни издирвания на археологически обекти в землищата на гр. Лесидрен, и селата Сопот, Славщица,Голяма Желязна, Община Угърчин – 2015. ( заместник ръководител);
 16. Aархеологически разкопки на неолитно селище Букова Пуста 3, с. Стар Бешанов, общ. Тимишоара, Румъния – 2017. (член на екипа);
 17. Археологически проучвания на праисторическото селище Дамяница, общ Сандански – 2018. (член на екипа);
 18. Aархеологически разкопки на халколитна селищна могила, с. Стар Бешанов, общ. Тимишоара, Румъния – 2019. (член на екипа);
 19. Aархеологически проучвания на нео-енеолитно селище Голо Бърдо, с Градище, общ Левски – 2019. (член на екипа);
 20. Археологически проучвания на енеолитно селище при с. Бохот, общ Плевен – 2019. (член на екипа);
 21. Археологически проучвания на праисторическо селище в м. Гръстелниците, с Телиш – 2020. (член на екипа);
 22. Археологически проучвания на праисторически обект в м. Долните чифлици при с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен – 2021; ( заместник ръководител).
 23. 2022 – Теренни издирвания на археологически обекти в землището на с. Върбица, Опанец и Буковлък, община Плевен – (ръководител);
 24. Археологически проучвания на „Големия остров” при с. Дуранкулак – (член на екипа)
 25. Издирване на археологически обекти в област Плевен в землищата на селата Коиловци, Гривица и Върбица – 2023 (ръководител);
 26. Археологически проучвания на „Големия остров” при с. Дуранкулак – (член на екипа);

 

 

Публикации:

 1. Попов 2008:П. Попов. Традицията в погребалните практики. Доклад, четен на Международния научен симпозиум Втори Царшишманови дни. Самоков, 2-5 октомври 2008.
 2. Танева, Попов, Валентинова, Янакиева 2017: С. Танева, П. Попов, М. Валентинова, К. Янакиева. Издирване на археологически обекти в землищата на селата Сопот, Лесидрен, Славщица и Кирчево, община Угърчин и с. Голяма желязна, община Троян. Археологически открития и разкопки през 2016 г. БАН, НАИМ 2017г.
 3. Tsanova T, Vares D, Hambach U, Spasov R, Dimitrova I, Popov P, Talamo S, Sirakova S. Upper Palaeolithic layers and Campanian Ignimbrite/Y-5 tephra in Toplitsa cave, Northern Bulgaria – Journal of Archeological Science: Report, 2021

 

 1. Попов, Ангелова, Попов 2022: В. Попов, П. Ангелова, П. Попов. Към периодизацията на халколита на централна северна България – Телиш Гръстелниците. Мизия от древността до днес. Том 3 2022г
 2. Попов, Чанев, Александвов 2023: П. Попов, М. Чанев, К. Александров. Приложение на безпилотните летателни платформи в археологическите изследвания. Nineteenth International Scientific Conference – Space Ecology Safety 2023, Sofia, Bulgaria
 3. Попов 2023: П. Попов. Теренни издирвания на археологически обекти в землището на с.Върбица, Oпанец и Буковлък, община Плевен. Археологически открития и разкопки през 2022 г. БАН, НАИМ (под печат)
 4. Попов 2024: П. Попов. Издирване на археологически обекти в област Плевен в землищата на селата Коиловци, Гривица и Върбица. Археологически открития и разкопки през 2023 г. БАН, НАИМ (под печат)

Професионален опит в музея 2019-2020 – екскурзовод в отдел „Връзки...

Павел Попов

Археолог

Отдел ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ XV-XIX В.

Димана Димчева

Длъжност:РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ
Телефон:0889 11 73 12
Email: dimana1@abv.bg
Направление: Отдел „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ XV-XIX В.“

Образование и квалификации:

 • 2006 г. – ПГ по облекло „Княгиня Мария Луиза“, София
 • 2012 г. – бакалавър по специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“, УниБИТ, София
 • 2014 г. – магистър по специалност „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда“, УниБИТ, София
 • 2017 г. – Обучителен курс за музейни специалисти работещи с публики, организиран от дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и Бюро Творческа Европа–България към МК.
 • 2024 г. – Академия „Муза” – обучителен семинар на Америка за България  предназначен за експерти, които работят в сферата на музейното дело.

 

Професионален стаж в музея:

 • 2023 г. – ръководител отдел „История на България XV-XIX в.“
 • 2020 – 2022 г. – уредник отдел „Етнография“
 • 2015 – 2019 г. – екскурзовод отдел „Връзки с медиите и музейни образователни програми“

 

Публикации:

 1. Културно-историческо наследство на село Староселци.//Мизия от древността до днес. Т.I. РИМ-Плевен, 2018.
 2. Съхранено минало – музей, история, памет. Каталог към изложба по случай 120 години музейно дело в Плевен. Плевен, 2023.

 

Експозиционна дейност:

 • 2016 г. „Монетите на скитските царе“
 • 2017 г. „Знаци на свободата и героизма“
 • 2020 г. „Спомен от онова време“
 • 2021 г. „Чеиз, руба, дреѝ…“
 • 2022 г. „Пролетно почистване“
 • 2023 г. „Съхранено минало – музей, история, памет”.
 • 2023 г. Обновление на зала „Просвета и културно-духовен живот“ в експозиция „Възраждане“.

Образование и квалификации: 2006 г. – ПГ по облекло „Княгиня...

Димана Димчева

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Мария Лилова

Длъжност:Уредник
Телефон:0879 822 156
Email: marialilova73@gmail.com
Направление: Отдел „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ XV-XIX В.“

Образование:

1991 – 1996 г.

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност „История”

Степен: Магистър по история и учител в средните училища

 

1996 – 1999 г.

ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Специалност: „Бизнес и право”

Специалист по търговско посредничество и представителство

 

2013 г.

Курс за професионална квалификация към сдружение „НТС – Плевен“

Специалност: „Екскурзоводско обслужване”

Екскурзовод

 

1988 – 1991г.

ГПЧЕ гр. Плевен – руски и английски езици

 

Професионален стаж:

1999 г. – 2019 г. – Екскурзовод в РВИМ, Плевен

2019 г. – 2021 г. – Уредник в отдел „Нова и най-нова история” в РИМ – Плевен

От  2021 г. до днешна дата – Уредник в отдел „История на България XV-XIX век” в РИМ –  Плевен

 

Изложби:

 1. Изложба „Последователи на Апостола”, организирана от РИМ – Карлово и РИМ – Плевен по повод 184 години от рождението на Васил Левски, Карлово 18.07 – 15.08. 2021 г.
 2. Изложба „В зората на просветата”, посветена на 1 ноември – Ден на народните будители и 180 години от създаването на Първото светско девическо училище в Плевен от Анастасия Димитрова, РИМ – Плевен от 01.11.2021-25.02.2022г.
 3. „НА ЗАВЕТНИЯ ВРЪХ” . Опълченците от Плевен и Плевенския край в Руско-турската война 1877-1878 г., по повод 145 години Българско опълчение в Руско-турската война /1877-1878/, РИМ-Плевен, 2022 г.
 4. „Шипченската епопея през погледа на участника във войната Стефан Кисов”, с участието на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”-  Казанлък и РИМ-Плевен, 2022 г.
 5. „ПЪРВИЯТ” по повод 155 години от смъртта на Георги Стойков Раковски  (1821-1867) с участието на ИМ-Котел, РИМ-Русе, РИМ-Плевен, 2022-2023 г.
 6. „120 години музейно дело в Плевен”, РИМ-Плевен, 2023 г.

 

 

Статии:

 1. „Героят на Шипка „Ние от детството, от сърцето, от родното гнездо”, в. „Посоки”, бр. 220/5447/ от 09.12.2014 г., стр. 4
 2. „Западните държави и Санстефанския мирен договор”, в. „Посоки”, бр. 40/5497/ от 27.02.2015 г., стр.4-5
 3. „Военните кореспонденти, вестник „Дейли нюз” – Арчибалд Форбс”, електронен вестник „Плевен за Плевен”, от  08.12.2015 г.
 4. Ръкописът на Георги Яковлев Кирков „Кратко тълкувание на Библията или Ветхий и Новий завет, 1867 г.” (под печат)

Други дейности: 

Презентация и изнасяне на тематична беседа по повод 150 години  от гибелта на Левски пред ученици от начален курс от училище „ Св. Климент Охридски”, с. Буковлък, февруари 2023 г.

 

Образование: 1991 – 1996 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и...

Мария Лилова

Уредник

Отдел ЕТНОГРАФИЯ

Миглена Николaeва

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879/822-184
Направление: Отдел „ЕТНОГРАФИЯ“

Образование:

2011 г. – 2012 г. – Специалност „Етнология“ – магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2001 – 2005 г. – Специалност „Етнология“ – бакалавър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Професионален стаж:

2015 г. – ръководител отдел „Етнография“, РИМ – Плевен;

2011 – 2015 г. – уредник в отдел „Етнография“, РИМ – Плевен.

 

Теренни етнографски изследвания:                                                            

 • с. Биволаре, Божурица, Рибен, Комарево за семейни  обичаи.
 • селищата:  Тръстеник, Биволаре, Рибен за попълване на информация за зимните календарни обичаи.
 • селата: Крушовене, Байкал, Загражден, Дъбован, Гиген, Гулянци, Милковица, Долни Вит.
 • гр. Пордим, село Вълчитрън; гр. Левски и с. Градище.
 • с. Гуцал, с. Марица, Ярлово, Ковачевци, гр. Самоков, с. Ново село, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Поповяне, с. Радуил, общ. Самоков, организирани от Асоциация „Онгъл“.
 • Град Левск
 • Град Тръстеник, село Крушовене, община Долна Митрополия
 • Село Гиген, община Гулянци
 • Участие в 25-те теренни проучвания на Асоциация „Онгъл“ в град Самоков и селата Радуил, Марица, Ново село, Говедарци, Райово.

 

Научни публикации:

 • „Традиционната сватба в „марашките” села от Плевенския край от края на ХІХ до средата на ХХ век”. – В: „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност”, Том 1, Плевен,  2013, с. 114-119.
 •  „Обичаят „Кьорава кобила” в град Тръстеник, Плевенско В: „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност”, Том 2, Плевен,  2016, с. 386-395.
 • „Характерната женска народна носия от Плевенско”, XII международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще“. АЕК „Етър“ – Габрово.
 • „Специфични моменти в сватбените обичаи в „марашките” села в Плевенско от втората половина на ХХ век до днес” – В: Полетата на етнологията, Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 16, 2018, с. 391-403.
 • “Предсватбени обичаи в села от Плевенско от втората половина на ХХ век до днес“ – В: Мизия от древността до днес, Том 1, Плевен, 2018, с. 51-60.
 • „Моминска и невестинска празнична украса за глава от Плевенско (по материали от фонда на РИМ-Плевен)“. В: ПАМЕТ НАСЛЕДСТВО КУЛТУРА (Етноложката перспектива), Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 18, 2019, с. 182-189.
 • „Сватбени обичаи в села от Плевенско от втората половина на ХХ век до днес“ – В: Мизия от древността до днес, Том 1, Плевен, 2020, с. 91-111.
 • „Ивановден в град Тръстеник, Плевенско, с акцент върху обичая „Кьорава кобила” В: Пренасянето на сакралност, Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 19, 2021, с. 261-270.
 • Бонева, Р., Николаева, М. Новите фестивали – традиция и иновации. Теренно изследване на територията на Община Самоков – Известия на РИМ-Русе, том ХХII, 2020, с. 164-177. – Изследването е част от ежегодната етноложка експедиция на Асоциация „Онгъл“, организирана в селищата на територията на Община Самоков.
 • Николаева, М. Традиционната женска народна носия в селата по долината на реките Вит и Осъм (по материали от фонда на РИМ – Плевен) – Доклад изнесен на национална научна конференция „Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения“, Плевен, 25 – 26 май 2023 г.
 • Николаева, М. Фестивалната култура и изграждане на местна идентичност. Национален фестивал на пълнената чушка в град Левски. – В: Сборник от международен научен симпозиум: Седемнадесети международни Цар-Шишманови дни в Самоков (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ”) ЕТНОЛОГИЯ НА ВРЕМЕТО: ОБЩНОСТ И КУЛТУРА, САМОКОВ), в периода 29 септември – 1 октомври 2023 г. (под печат)
 • Николаева, М. За два нови кулинарни празника в Плевенско и формиране на местна идентичност – Доклад изнесен на национална научна конференция „Плевенски исторически четения“. „От регионалното към националното – минало, настояще, бъдеще“, Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г. (под печат)
 • Николаева, М. Генчева, Д. Традиционни маскарадни игри за Ивановден в Плевенско – обичаите „Кьорава кобила“ в град Тръстеник и „Мечкари“ в село Гиген – Доклад изнесен на XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г. (под печат).

 

Експозиционна дейност:                                                             

 • 2018 г. „Монетната украса в облеклото“;
 • 2018 г. „Градски бит. Колекции“, (съвместно)
 • 2016 г.  „Детски спомен жив“;
 • 2015 г. „Гобленарите на Плевен”;
 • 2014 г. „Колекции от фонда на музея”, (съвместна);
 • 2014 г. „Живата традиция – Великденски обичаи и обредни хлябове”, (съвместна);
 • 2013 г. „Мерки и теглилки от края на XIX- нач. на XX в. от Плевенско”, (съвместна);
 • 2012 г.  „Живата традиция – обредни хлябове и трапези за празниците Игнажден, Бъдни вечер и Коледа, Васильовден – „Сурваки”, (съвместна).
 • „Традиционното народно облекло от Плевенския край“ част от съвместна изложба на РИМ-Плевен „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023
 • Камерна изложба „Новогодишни играчки и картички”, 2023 г.
 • „Жените в обществото” на РИМ – Русе, съвместно с РИМ – Плевен, представени са експонати от отделите „Етнография” и „Нова и най-нова история”, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей – Плевен, 07.03.2024 г.

 

Конференции:

 • Присъства на конференция „Музеят-пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата”“, организирана от РИМ – Плевен, 3 ноември 2022 г.
 • Присъства на научна конференция „Плевенски исторически четения–Революции и еволюции“, организирана от РИМ – Плевен, 11 -12 ноември 2022 г.
 • Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения, Плевен, 25 – 26 май 2023 г.
 • Международен научен симпозиум. Етнология на времето: общност и култура. Организиран от Асоциация за антропология, етнография и фолклористика – Онгъл, 29 септември – 1 октомври 2023 г., Самоков
 • „От регионалното към националното” – Национална научна конференция „Плевенски исторически четения”, гр. Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г.
 • XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г.

 

Други дейности:

 1. Председател на четири членно жури във второто издание на Дефиле с народни носии, организирано село Недан, Община Павликени., 2023 г.
 2. Ментор в мероприятие по проект Steam проект „Сурваки“ в ОУ „Максим Горки“ гр. Левски, 2023 г.
 3. Ментор в световната седмица по предприемачество 13-19.11.2023 г. по проект на ДГ „Щастливо детство“ гр. Тръстеник под мотото “Моят град-древен и млад”

Образование: 2011 г. – 2012 г. – Специалност „Етнология“ –...

Миглена Николaeва

Ръководител отдел

Десислава Генчева

Длъжност:уредник
Телефон:0879/205120
Направление: Отдел „ЕТНОГРАФИЯ“

Образование: бакалавър и магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професионален стаж:

2023 г. – уредник в отдел „Етнография“

 

Теренни проучвания:

Село Крушовене, община Долна Митрополия
Село Гиген, община Гулянци

Научни публикации:

 1. Николаева, М. Генчева, Д. Традиционни маскарадни игри за Ивановден в Плевенско – обичаите „Кьорава кобила“ в град Тръстеник и „Мечкари“ в село Гиген – Доклад изнесен на XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г. (под печат).

 

Експозиционна дейност:

 1. „Традиционното народно облекло от Плевенския край“ част от съвместна изложба „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023 г.
 2. Камерна изложба „Новогодишни играчки и картички”, 2023 г.
 3. „Жените в обществото” на РИМ – Русе, съвместно с РИМ – Плевен, представени са експонати от отделите „Етнография” и „Нова и най-нова история”, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей – Плевен, 07.03.2024 г.

 

Конференции: 

 1. Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения, Плевен, 25 – 26 май 2023 г.
 1. „От регионалното към националното” – Национална научна конференция „Плевенски исторически четения”, гр. Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г.
 1. XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г.

Образование: бакалавър и магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и...

Десислава Генчева

уредник

Отдел НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

Валентин Кузманов

Длъжност:Уредник
Телефон:0888999963
Email: v.kuzmanov@rim-pleven.com
Направление: Отдел „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“

Езици: Български език, Английски език

Образование:

 1. Изучава от 2021 г. до момента – специалност  Археология в СУ „ Климент Охридски“-Магистър
 2. 2006 г. – специалност История – специализация Археология във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр.Варна-Бакалавър

Трудов Стаж:

 1. 2021 г. – Уредник отдел „Археология и нумизматика” –Исторически музей гр. Петрич
 2. 2022 г. – Уредник в отдел „ Нова и най- нова История”, РИМ – Плевен

Публикации:

 1. Дейността на Плевенското Археологическо дружество през периода 1903-1912 г.
 2. За моите дела ще отговарям пред моят съд“. Психологическият фактор в живота и делото на Коста Златарев в контекста на Партийно-революционната борба в плевенско.
 3. Дейността на Плевенското археологическо дружество до Първата Световна Война
 4. „Многопластовата психологическа структура на личността на Мара Денчева в контекста на партийно – революционните борби в Плевенски окръг“

Конференции:

 • Национална научна конференция „Епохи, личности, памет“ , ИМ – Дряново на 29-30 септември 2022 г.; Тема:„Дейността на плевенското археологическо дружество през периода 1903-1912 г.“
 • Присъства на Осма национална конференция по ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д.И.Н. ИВАН ЙОРДАНОВ“, Шумен, 9-11 май 2022 г.
 • Национална научна конференция “Епохи, личности, памет” (29-30.09.2022 г.)
 • Осма национална конференция „ Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм „Наука, образование, културно – историческо наследство“ в памет на Проф. д.и.н Иван Йорданов, Шумен – Велики Преслав, 9 – 11 май 2022 г. (гост – слушател).
 • НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕПОХИ, ЛИЧНОСТИ, ПАМЕТ” ( 5 – 6. 10. 2023 г., гр. Дряново )
 • Научна конференция „ Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения“ – 120 години музейно дело в Плевен. 25 – 26 май 2023 г.
 • Плевенски исторически четения – „ От регионалното към националното – минало, настояще бъдеще“ – 16 – 17 ноември 2023 г.
 • Научна конференция „Павликенският край в освободителните борби на българския народ през XIX в.“ – 7 юли 2023 г. – село Вишовград – гост слушател

Експозиционна дейност:

 1. „Войните за България”, 2022г.
 2. „Нощ в музея 2022 г.” – „Войните за България” и „Какво правят децата в музея”,14 май 2022 г.
 3. „110 години от избухването на Балканска война”, 31.10.2022 г.
 4. „Медицина”, част от общомузейна изложба „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023г.
 5. 120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край, част от общомузейна изложба „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023г.

Езици: Български език, Английски език Образование: Изучава от 2021 г....

Валентин Кузманов

Уредник

ЛилянаТемелкова

Длъжност:Уредник
Телефон:0879205123
Email: l.temelkova@rim-pleven.com
Направление: Отдел „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“

Образование:

 • 2001 г. спец. Археология-бакалавър, квалификационна степен: историк-археолог, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Квалификация:

 • 2021 г. уредник отдел „Нова и най-нова история“ в Регионален исторически музей – Плевен

Експозиционна дейност:

 • участие при експонирането на камерна изложба – 136 г. от Съединението на България.

Образование: 2001 г. спец. Археология-бакалавър, квалификационна степен: историк-археолог, ВТУ „Св....

ЛилянаТемелкова

Уредник

Десислава Близнашка

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879822171
Email: d.georgieva@rim-pleven.com
Направление: Отдел „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“

Образование:

 1. 2015 г. Специалност „История. Българска история” – магистър Българска история, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 2. 2009 г. Специалност „История и География” – бакалавър, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

 

Квалификации:

 1. Академия „Муза”, обучителен семинар на Америка за България предназначен за експерти, които работят в сферата на музейното дело, Благоевград, ноември 2024г.

 

Трудов стаж:

 1. 2022 г. – ръководител отдел „Нова и най – нова история” в РИМ – Плевен
 2. 2012 – 2022 г. уредник отдел „Нова и най – нова история” в РИМ – Плевен
 3. 2010 – 2012 г. уредник отдел „Фондове и научен архив” в РИМ – Плевен

 

Публикации:

 1. „Експозиция Гена Димитрова в РИМ – Плевен”, Шеста национална среща „Музеите и устойчивото развитие“ – Благоевград, 2017г.
 2. Д-р Иван Бешков Дунов (1985 – 1945) и неговото време, Мизия от древността до днес, том I, РИМ – Плевен, 2018г.
 3. Изложба „Светът на Иван Радоев в Регионален исторически музей – Плевен”, Мизия от древността до днес, том III, РИМ – Плевен, 2022г.
 4. „В името на Хипократовата клетва”, сборник с доклади от конференция „Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения” по повод 120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край, 2024г.
 5. „Музеят и медиите – добри практики за популяризиране на културно – историческото наследство на Плевен и Плевенския край”, сборник с доклади от Международна научноприложна конференция „Регионално развитие, културни коридори и медии”, гр. Севлиево (под печат)
 6. Изложба „120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край”, сборник с доклади от Трета Национална научна – конференция Плевенски исторически четения „От регионалното към националното – минало, настояще, бъдеще” (под печат)

Конференции:

 1. Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие“ – Пловдив, организирана от Министерството на културата – Дирекция  „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и Българския национален комитет на ИКОМ, 2016 г.
 2. Шеста национална среща „Музеите и устойчивото развитие“ – Благоевград,  организирана от Министерството на културата – Дирекция  „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и Българския национален комитет на ИКОМ, 2017 г.
 3. Кръгла маса на тема „Гена Димитрова – световен триумф на един изключителен глас и житейски урок по благородство”, Плевен, 2018г.
 4. Национална научна конференция „Епохи, личности, памет” гр. Дряново, 29-30 септември 2022г.
 5. Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения, Плевен, 25-26 май 2023г.
 6. Регионално развитие, културни коридори и медии, Севлиево, 7 – 9 септември 2023г.
 7. „От регионалното към националното” – Национална научна конференция „Плевенски исторически четения”, гр. Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г.

Експозиционна дейност:

 1. „Светът на Иван Радоев“, 2017 г.
 2. „Признателност“ по повод 140 г. Плевенска епопея, 2017 г.
 3. Камерна изложба по повод 109г. от обявяването на Независимостта на България, 2017 г.
 4. „Преди Гутенберг и след това“ съвместно с Творителница „О Писменехъ” , 2018 г.
 5. „Градски бит на Плевен от първата половина на ХХ в. Колекции“, 2018г.
 6. Дигитална изложба „Григор Вачков –Гришата. Мечтателят от с. Трънчовица” 2022г.
 7. „Войните за България”, 2022г.
 8. „Медицина”, част от общомузейна изложба „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023г.
 9. 120 години музейно дело в Плевен и Плевенския край, част от общомузейна изложба „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023г.

Образование: 2015 г. Специалност „История. Българска история” – магистър Българска...

Десислава Близнашка

Ръководител отдел

Отдел ПРИРОДА

Румянка Балева

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879 822 161
Направление: Отдел „ПРИРОДА“

Образование:

1992г. – Биолог със специализация ботаника, специалност учител по биология СУ „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет

1995г. – СДК учител по химия и химични технологии СУ „Св. Климент Охридски“

Трудов стаж:

 1. 2015 г. – ръководител отдел „Природа”, РИМ – Плевен
 2. 2011 – 2015 г. – уредник отдел „Природа”, РИМ – Плевен
 3. 1993 – 2011 г. учител по биология, химия и човекът и природата, Плевен

Публикации:

 1. New floristic records in the Balkans: 32 Reports 75 – 77 Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva& Ivan Purvanov Phytologia Balcanica 23(1): 119 – 146, Sofia – 2017 г.
 2. Видове растения с консервационна значимост в хербариума на Направление „Природа“ към РИМ Плевен; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том I- 2018 г.
 3. Flora, vegetation and habitats of Kayluka Protected Area; Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov; Годишник на Софийския университет – Том 103, книга 2 БОТАНИКА – 2019 г.
 4. Сбирки от фонда на отдел „Природа“ към РИМ – Плевен; Румянка Балева; Известия на Исторически МУЗЕЙ – Кюстендил том XXI
 5. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на р. Чернелка; Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том II – 2020 г.
 6. Защитена местност „Кайлъка“ като местообитание на редки и застрашени растения; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том III – 2022 г.
 7. Пеперуди; Румянка Балева; Съхранено минало. музей, история, памет. 120 години музейно дело в Плевен; Каталог към изложба 2023г.
 8. Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – гр. Плевен като научен, образователен и природозащитен център и ролята му за развитието на биологичната наука и опазването на природата в Централна Северна България; д-р Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Сборник с доклади от научна конференция 2023г.

Научни конференции:

 • Първа национална среща на музейните педагози 01-02 март 2024 г.; Национален природонаучен музей при БАН-София
 • Участие в регионално събитие на тема: „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000 в България“; 17.10.2023 г. Плевен
 • Участие в регионално събитие на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 в България“; 05.04.2023 г. Плевен
 • Научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г. РИМ-Плевен
 • Участие в работна среща на тема: „Къдроглавият пеликан в България- гнездова популация, застрашаващи фактори, природозащитни и информационни дейности“ 29.11.2022 г. Белене
 • Участие в регионално събитие на тема: „Подкрепа за по- добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“; 19.10.2022 г. гр. Плевен
 • Трета международна научна конференция „Музейните и архивните фондове – места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви” 4-6 октомври 2018 г. РИМ-Кюстендил
 • Научна конференция „Социалните функции на музея през XXI век“ 6-7 октомври 2016 г. НМ „Земята и хората“-София
 • Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие“ – Пловдив, организирана от Министерството на културата, Българския национален комитет на ИКОМ, 8-10 юни Пловдив 2016 г.

Съставител:

Сборник с доклади от научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г; 2023 г.

Изложби:

 • В мрака на далечните епохи 2013 г.
 • Колекцията „Беломорска фауна” 2014 г.
 • „Децата и природата” 2016 г.
 • Селскостопански култури в стария свят и античността 2016 г.
 • От фонда на отдел „Природа“ 2017 г.
 • Хербарии на над 100г. 2018 г.
 • Дарени препарирани екземпляри от РИОСВ 2020 г.
 • Теренна работа 2020 г.
 • Пеперудите за изложба „Съхранено минало – музей, история, памет“ 120 години музейно дело в Плевен 2023  г.

 

Изложби за всички природозащитни дати:

 • Ден на влажните зони 2-ри февруари
 • 20 март – Световен ден на врабчето
 • Световен ден на водата 22 март
 • 1 април Международен ден на птиците
 • 22 април – Ден на Земята
 • 22 май- Международен ден на биологичното разнообразие
 • Еньовден 24 юни
 • 5 декември Световен ден на почвата

Образование: 1992г. – Биолог със специализация ботаника, специалност учител по...

Румянка Балева

Ръководител отдел

Иван Първанов

Длъжност:уредник
Телефон:+359879686702
Направление: Отдел „ПРИРОДА“

Образование:

2006 г. – Биология  „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет

2009г. – Опазване на околната среда и устойчиво развитие ХТМУ гр.София

 

Трудов стаж:

от 2016 г. – уредник отдел „Природа”, РИМ – Плевен

Публикации:

 1. New floristic records in the Balkans: 32Reports 75-77RossenTzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov Phytologia Balcanica 23(1): 119 – 146, Sofia –2017г.
 2. Видове растения с консервационна значимост в хербариума на Направление „Природа“ към РИМ Плевен; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том I- 2018г.
 3. Flora, vegetation and habitats of Kayluka Protected Area; Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov; Годишник на Софийския университет – Том 103, книга 2 БОТАНИКА – 2019 г.
 4. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на р. Чернелка; Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том II – 2020г.
 5. Защитена местност „Кайлъка“ като местообитание на редки и застрашени растения; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том III– 2022г.
 6. Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – гр. Плевен като научен, образователен и природозащитен център и ролята му за развитието на биологичната наука и опазването на природата в Централна Северна България; д-р Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Сборник с доклади от научна конференция2023г.

Научни конференции:

Научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г. РИМ-Плевен

Изложби:

„Децата и природата” 2016г.

Селскостопански култури в стария свят и античността 2016г.

От фонда на отдел „Природа“ 2017г.

Хербарии на над 100г. 2018г.

Дарени препарирани екземпляри от РИОСВ 2020г.

Теренна работа 2020г.

Пеперудите за изложба „Съхранено минало – музей, история, памет“120 години музейно дело в Плевен 2023г.

Изложби за всички природозащитни дати:

Ден на влажните зони2-ри февруари

20 март – Световен ден на врабчето

Световен ден на водата 22 март

1 април Международен ден на птиците

22 април – Ден на Земята

22 май- Международен ден на биологичното разнообразие

Еньовден 24 юни

5 декември Световен ден на почвата

Теренна работа 2023г.

09.2023 г. теренни проверки на местностите от двете страни на р. Искър, в землищата на селищата на община Искър.

10.2023 г. теренни проверки на местностите в землищата на селищата на община Кнежа.

Образование: 2006 г. – Биология  „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет...

Иван Първанов

уредник

Отдел ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ

Елвира Конова

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879 822 194
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“

Образование: висше, магистър

магистър: специалност „Международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти”, УНСС

бакалавър: специалност „Международни икономически отношения”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Участие в изложби: „Израелски открития и разработки, променили света”

„Луксът на XIX в.”, „Скаутство за момчета”

Образование: висше, магистър магистър: специалност „Международни икономически отношения със специализация...

Елвира Конова

Ръководител отдел

Цветелина Георгиева

Длъжност:Екскурзовод
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“

Образование: бакалавър: специалност „Бизнес мениджмънт”, Русенски университет „Ангел Кънчев”

Участие в изложби: „Скаутство за момчета”

Образование: бакалавър: специалност „Бизнес мениджмънт”, Русенски университет „Ангел Кънчев” Участие...

Цветелина Георгиева

Екскурзовод

Мария Илиева

Длъжност:мениджър туризъм
Телефон:0879 822 159
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“

Образование: висше, магистър

магистър: специалност „Културен туризъм, културно-историческо наследство”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

бакалавър: специалност „ История и география”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Трудов стаж:

2008-1016 г.

РИМ-Плевен

Отдел: „Връзки с обществеността и медиите”

Длъжност: Екскурзовод

2016-2021 г.

РИМ-Плевен

Отдел: „История на България XV-XIX в.”

Длъжност: Уредник

2021-до момента

РИМ-Плевен

Отдел: Връзки с обществеността и медиите”

Длъжност: Мениджър туризъм

 

Участие в изложби: „Скаутство за момчета”

Образование: висше, магистър магистър: специалност „Културен туризъм, културно-историческо наследство”, ВТУ...

Мария Илиева

мениджър туризъм

Мартин Милев

Длъжност:дизайнер
Телефон:0879 822 152
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“

Мартин Милев

дизайнер

Отдел Образователни инициативи и програми

Анелия Първанова

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0877033720
Email: a.parvanova@rim-pleven.com
Направление: Отдел „Образователни инициативи и програми“

Образование:

2013 – 2015 г. Магистър по История (Музеология), СУ „Св. Климент Охридски“

2006 – 2010 г. Бакалавър, специалност История, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Трудов стаж в РИМ – Плевен:

2022 г. – ръководител отдел „Образователни инициативи и програми“

2021 – 2022 г. – главен уредник и ръководител отдел „Нова и най-нова история“

2020 – 2021 г. – ръководител отдел „Нова и най-нова история“

2017 – 2020 г. – уредник в отдел „Нова и най-нова история“

2015 – 2017 г. – ръководител отдел „Връзки с обществеността“

2013 – 2015 г. – уредник в отдел „Връзки с обществеността“

2011 – 2013 г. – уредник в отдел „Етнография“

 

Публикации:

 1. „Първите 50. Изграждане на парк „Кайлъка“ (1939 – 1989)“. Мизия от древността до днес, Т.III, РИМ – Плевен, 2022 г. (под печат)
 2. Каталог „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия“, РИМ – Плевен, 2021 г. към едноименна мобилна изложба, по културен проект
 3. „Образователни игри в Регионален исторически музей – Плевен“. Мизия от древността до днес, Т.I, РИМ – Плевен, 2018 г.
 4. „Музей и туризъм в Плевен. Минало и съвремие“ – в съавторство с Красимир Петров. Известия на исторически музей Шумен. Т. 16, 2016 г.

Експозиционна дейност:

 1. Камерна изложба по повод 136 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 2021 г.
 2. „История на град Никопол“, по повод 144 години от Освобождението на град Никопол, Музеен информационен център, гр. Никопол, 2021 г. (съвместна)
 3. „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия“, по културен проект на РИМ – Плевен, финансиран от Община Плевен, 2021 г.
 4. „Градски бит на Плевен от първата половина на XX в. Колекции“, 2018 г., (съвместна)

5.„Преди Гутенберг и след това“ съвместно с Творителница „О Писменехъ” , 2018 г.

 1. Камерна изложба „Играй и опознай своя роден край“ по културен проект на РИМ – Плевен, финансиран от Община Плевен, 2018 г., (съвместна)
 2. „Селскостопански култури в Стария свят и Античността“, 2016 г. (съвместна)
 3. „Колекции от фонда на музея“, 2014 г. (съвместна)
 4. „Сватбите в миналото и днес“, 2012 г. (съвместна)

Изложба „Какво правят децата в музея…?” от 2022 г.

 

Образование: 2013 – 2015 г. Магистър по История (Музеология), СУ...

Анелия Първанова

Ръководител отдел

Отдел ФОНДОВЕ, НАУЧЕН АРХИВ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА БИБЛИОТЕКА

Галя Блажева

Длъжност:Фондохранител
Телефон:0879 822 181
Направление: Отдел „ФОНДОВЕ, НАУЧЕН АРХИВ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА БИБЛИОТЕКА“

Галя Блажева

Фондохранител

Мартин Дяков

Длъжност:Ръководител отдел
Телефон:0879 822 154
Email: martindqkov@abv.bg
Направление: Отдел „ФОНДОВЕ, НАУЧЕН АРХИВ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА БИБЛИОТЕКА“

Трудов стаж:

2016 – до момента

РИМ – Плевен

Отдел „Фондове, научен архив и специализирана библиотека“

Длъжност – ръководител отдел

 

2010 – 2016

РИМ – Плевен

Отдел „Археология“

Длъжност – уредник

 

Образование:

1996 – 2001

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Магистър, специалност „История“

Специализация „Стара история и археология“

 

1991 – 1996

ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич

Профил „Немски език“

 

Други

Участие в научното ръководство на археологически проучвания

Регионален координатор АИС – АКБ

 

 

 

 

 

 

Трудов стаж: 2016 – до момента РИМ – Плевен Отдел...

Мартин Дяков

Ръководител отдел

АТЕЛИЕ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Клавдия Христова

Длъжност:Помощник – реставратор
Телефон:0879 822 166
Направление: АТЕЛИЕ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Образование:
1. Изучава от 2022 г. до момента – специалност: „Консервация и реставрация на хартия и книги“ в ХТМУ-гр. София – Магистър
2. 2002 – 2006 г. – специалност „Иконография“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново – Бакалавър
3. 1998 – 2002 г. – профил „Изобразително изкуство“ в СОУ „Отец Паисий“ – гр. Враца

Трудов стаж:

1. От 2018 г. – помощник-реставратор в Ателие по консервация и реставрация при РИМ – Плевен
2. 2007 – 2017 г. – уредник в Художествена галерия „Иван Фунев“ при Регионален исторически музей – Враца; уредник в отдел „Рекламно-информационен център“ при РИМ – Враца

Експозиционна дейност:

Участва при реализирането на временните изложби в музея и извън него, както и при промени в постоянните експозиции, чрез необходимата консервационно-реставрационна обработка на музейните предмети, които ще бъдат експонирани.

Образование: 1. Изучава от 2022 г. до момента – специалност:...

Клавдия Христова

Помощник – реставратор