Конкурс за заемане на длъжността Уредник в отдел Нова и най-нова история Регионален исторически музей – Плевен

áО  Б  Я  В  Я  В  А:

Конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в отдел “Нова и най-нова история”  Регионален исторически музей – Плевен

 

Място на работа:  Регионален исторически музей – Плевен

Характер на работа: Участие в събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската дейност на музея. Изготвяне на експозиционни документи  (концепции, тематични структури, тематико-експозиционни планове) и реализиране на постоянни и временни експозиции и изложби. Осъществяване на експедиции, теренни проучвания и друга събирателска дейност. Регистрация, инвентаризация и паспортизация на музейните фондове. Участие в инвентаризации на музейните фондове. Изготвяне на писмени и устни справки и консултации. Извършване на научноизследователска работа и публикация на научни и научно популярни материали. Участие с доклади и научни съобщения в конференции, симпозиуми и конгреси.

І. Изисквания за длъжността:

  1. Минимални изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки“;

1.4. Професионални направления – „История“, „История и археология“, „История и география“, „История и български език“, „Музеология“ и др. свързани с опазването на културно-историческото наследство

1.5. Професионален опит – не се изисква;

  1. Допълнителни изисквания

2.2. Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, адаптивност, комуникативност;

2.3. Компютърна грамотност

3.Като предимства се считат:

Образователно-квалификационна степен „магистър“

Професионален опит по специалността

Владеене на чужд език

 

  1. Необходими документи за участие в конкурса
  2. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1. Заявление до Директора на Регионален исторически музей – Плевен /свободен текст/;

  1. 2. Автобиография /CV/;

4.3. Документ за придобито образование, специалност, които се изискват  за длъжността /копие и оригинал за сверка/;

4.4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /ако притежава такъв/;

4.5 Свидетелство за съдимост (изисква се при постъпване на работа)

4.6. Копие от документ за самоличност;

  1. Документите за участие конкурса се подават в гр. Плевен, ул. ”Стоян Заимов” №3, Регионален исторически музей – Плевен в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
  2. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея.
  3. Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа, мястото и темите за събеседване.