Диорама Блато

Още през 80-те години в експозицията на отдел „Природа“ (зала 30) е създадена уникална по своята същност диорама „Блато“, пресъздаваща водна екосистема с характерните хабитати и обитатели.
Като идея за реализирането на диорамата е послужил изглед на части от старото корито на р. Вит, обособили се като малки езерни площи, подхранвани инфилтрационно с вода и благоприятни места за живот на много видове птици и други организми. За фон на диорамата са направени специални панорамни снимки на действителен пейзаж от поречието на река Вит – на преден план реката с типичната растителност и в далечина хоризонта.
За по-реалистично възприятие възстановихме озвучаването и могат да се чуят звуците на характерните за влажните зони обитатели – воден бик, корморани, малка бяла чапла, жаби и много други.
Дори и в днешно време на иновации и технологии, диорама „Блато“ е атрактивно и желано място от посетителите.